Moneybanker

Luottotiedot - Mitä luottotiedot ovat ja miten ne vaikuttavat lainan saantiin

Tarjoukset päivitetty: 28/05-2022

Luettelossa on monipuolinen valikoima markkinoilla saatavilla olevia lainatarjouksia. Teemme yhteistyötä esiteltyjen pankkien kanssa, ja saamme palkkion MONEYBANKER:n välittämistä uusista asiakkaista.

Luottotiedot

Mitä luottotiedot ovat

Luottotiedot kertovat, onko henkilöllä ollut maksuhäiriötä. Suomessa ylläpidetään luottotietorekisteriä ja jokaisella kansalaisella on luottotiedot. Jos henkilöllä on ollut pitkittyneitä maksuhäiriöitä, luottotietoihin tulee tästä merkintä.

Luottotietoihin saa siis merkinnän erilaisista maksukykyongelmista, yleisimmin maksamattomista laskuista tai veloista. Tällöin henkilölle annetaan maksuhäiriömerkintä. Sanotaan, että henkilön luottotiedot ovat menneet.

Luottotiedot paljastavat, onko henkilöllä ollut ongelmia laskujen tai velkojen hoitamisessa. Ne kertovat henkilön taloudellisesta historiasta ja siitä, onko henkilöllä ollut syystä tai toisesta maksuongelmia. Luottotietoja kysymällä halutaankin yleensä selvittää, onko taloutesi vakaalla pohjalla ja oletko luotettava maksaja.

Toisin sanoen oletko taloudellisesti vastuullinen ja luotettava henkilö. Jos maksuhäiriöitä on ollut aikaisemmin, vaarana voidaan nähdä, että maksuongelmat toistuvat. Epäillään, ettei henkilöllä ole maksukykyä tai -halukkuutta.

Maksuhäiriömerkinnät rekisteröidään luottotietorekisteriin. On useampia luottotietopalveluita, josta voi pyytää luottotiedot tiedoksi luottotietorekisteristä. Suomessa toimivat luottotietopalvelut ovat Solidiet Finland ja Suomen asiakastieto Oy.

Näistä luottotietopalveluista voi tarkistaa luottotiedot. Yksityishenkilönä voit tarkistaa omat luottotietosi milloin haluat ja oman luottorekisteriotteen voi tilata joko itselle tai suoraan luottotietoja kysyvälle taholle. Yrityksillä on oikeus tarkistaa yksityishenkilöiden luottotiedot ennen asiakkuuden tai sopimuksen solmimista. Luottotietopalvelua käyttävät muun muassa vuokranantajat, jotka usein haluavat tarkistaa, että vuokraaja on luotettava vuokralainen.

Suomen laki ja luottotiedot

Luottotietoja ja niiden käsittelyyn liittyvää toimintaa määrittää Suomessa luottotietolaki sekä henkilötietolaki. Luottotietolaki määrittää luottotietojen keräämiseen, tallettamiseen ja luovuttamiseen tapahtuvaa toimintaa. Sen on tarkoitus varmistaa luottotiedot ja niiden oikeudellinen käyttö ja turvata yksityisyyden suoja.

Henkilötietolain huomioon ottaminen luottotietojen käsittelyssä puolestaan on tärkeää, koska kyse on arkaluontoisista henkilötiedoista. Henkilötietolain tarkoituksena on suojata yksityishenkilöitä ja turvata perusoikeudet henkilötietoja käsiteltäessä.

Luottotietomerkinnät

Luottotietomerkinnät on eroteltu eri kategorioihin sen mukaan millainen maksuhäiriö on kyseessä ja mistä se on tullut. Erilaiset luottotietomerkinnät kertovat erilaisista luottotietohäiriöistä. Luottotietolain pykälät 12 ja 13 luettelevat kaikki luottomerkinnät, joita yksityishenkilöille voidaan luottotietorekisteriin rekisteröidä.

Luottotietorekisteriin voidaan tehdä merkintä yhteensä 9 erilaisesta maksuhäiriöstä. Yleisimmät näistä ovat velkajärjestely, viranomaisten toteama maksuhäiriö tai ulosotto. Henkilöllä voi olla esimerkiksi tuomio velkomisasiassa, tililuottoon tai luottokorttiin liittyvä maksuhäiriö tai ulosottoja konkurssin seurauksena.

Yleisimmät luottotieto ja maksuhäiriöluokat ovat siis ulosotto (UMV tai UMS), luottotieto (OSP tai LKP) tai velkatuomio (YVK). Ensimmäiset viittaavat ulosottoon, jossa henkilöltä ei ole löytynyt omaisuutta tai varallisuutta maksaa velkaa. UMS-merkinnän saa, jos velkoja on vienyt saatavansa ulosottoon, mutta mitään perittävää ei ole ollut.

Toisin sanoen ulosottoviranomainen ei ole saanut velkaa perittyä, minkä jälkeen henkilölle on annettu maksuhäiriömerkintä.

OSP- ja LKP-merkinnät viittaavat erilaisiin luottoihin liittyviin maksuhäiriöihin. Kertamaksuun tai osamaksusopimukseen liittyvän maksuhäiriön saa, jos ei ole maksanut yritykselle sovitun osamaksusopimuksen mukaisesti. Pankit, rahoitusyhtiöt ja pikavippiyhtiöt voivat niin ikään antaa tiedon maksamattomista luottolyhennyksistä suoraan luottotietorekisteriin, mistä tulee luottotietomerkintä.

YVK-maksuhäiriö on yksipuolinen tuomio velka-asiassa, mikä tarkoittaa, että käräjäoikeus on antanut yksipuolisen tuomion velkomusasiassa. Velkojat vievät asian käräjäoikeudelle silloin kun velallinen ei ole hoitanut useista pyynnöistä huolimatta laskua tai velkaa. Voi myös olla, että velallinen ei ole vastannut aikaisempiin yhteydenottoihin ja perijä on vienyt tästä syystä asian käräjäoikeuteen.

Löydät helposti kaikki yleisimmät luottotietorekisterissä olevat luottotietomerkinnät ja niiden lyhenteet Suomen Perintätoimiston sivuilta. Se, minkä tyyppinen luottotietomerkintä on, vaikuttaa muun muassa luottotietomerkinnän kestoon, jotka on lueteltu laissa. Erityyppiset merkinnät säilyvät erinäiset ajat luottotietorekisterissä.

Maksuhäiriömerkinnän antaminen

Luottotietomerkinnät ovat aina viranomaisten antamia. Maksuhäiriömerkintä tulee joko käräjäoikeudelta tai ulosottolaitokselta. Luottotietomerkintää ei koskaan anneta henkilölle ilman asianomaisen tietoa.

Lain mukaan velkojan on täytynyt antaa asia tiedoksi velalliselle 21 päivää ennen tietojen luovuttamista luottotietorekisteriin. Tiedoksiannossa aina selvitetään muun muassa se, kuinka kauan luottotietomerkintä pysyy rekisterissä. Näin tiedät, milloin luottotietosi ovat taas kunnossa eli niin sanotusti puhtaat. Luottotiedot eivät voi siis lähteä tietämättä.

Laki suojaa yksilöitä myös muuten luottotietojen väärinkäytöiltä. Lain mukaan jokaisella on oikeus hakea oikaisua käräjäoikeuden päätökseen maksuhäiriön antamisesta. Jos kokee, että maksuhäiriömerkintä on tehty väärin perustein, tulee asiasta ilmoittaa heti käräjäoikeuteen.

Tällöin maksuhäiriömerkinnän voi vielä välttää ja luottotiedot pitää puhtaana, jos käräjäoikeus katsoo oikaisun aiheelliseksi.

Luottotiedot ja niiden tarkistaminen

Laki asettaa tiettyjä ehtoja myös sille, miten ja kuka voi tarkistaa henkilön luottotiedot. Laissa määritellään, millaisissa tilanteissa henkilötietoja voidaan antaa kolmansille osapuolille. Syitä luottotietojen tarkistamiseen ovat erilaiset sopimustilanteet.

Tällaisia ovat muun muassa luoton myöntäminen tai luoton valvonta tai esimerkiksi huoneen vuokrasopimuksen tekeminen. Syyt ja tilanteet, milloin yksityishenkilön luottotietoja saadaan kysyä, on määritelty luottotietolain pykälässä 19. Luottotietojen tarkistaminen ilman hyväksyttävää syytä on rikkomus, josta voi joutua vastuuseen asian tullessa ilmi. Luottotiedot ovat luottamuksellisia, mikä tarkoittaa, ettei niitä saa koskaan luovuttaa eteenpäin tai julkaista.

Nämä säännökset koskevat myös yksityishenkilöitä, jotka haluavat tarkistaa toisen luottotiedot. Pyytäessä luottotietoja nähtäväksi henkilön on selvitettävä syyt, miksi hän tarvitsee tietoonsa henkilön luottotiedot. Luottotietojen pyytämisestä jää aina myös merkintä luottotietorekisteriin.

Yksityishenkilö voi siis pyytää nähtäväksi toisen henkilön luottotiedot, mutta tätä ei voi tehdä salassa. On laissa säädetty, että luottotietoja kysyessä on annettava tieto siitä, kuka tietoja kysyy ja mihin tarkoitukseen.

Laissa on määritelty myös jokaisen oikeus tarkistaa omat luottotiedot. Voit maksutta tarkistaa luottotietosi aina kerran vuodessa. Lakisääteistä luottotietojen tarkistusoikeutta voi siis käyttää ilmaiseksi kerran 12 kuukauden aikana.

Omat luototiedot voi tarkistaa asiakastieto.fi -palvelusta. Jos haluat tai sinun tarvitsee tarkistaa luottotiedot useammin kuin kerran vuoden aikana, pyynnöstä peritään maksu. Maksu on noin kymmenen euroa.

Luottotietolain uudistus

Vuonna 2010 uudistettiin luottotietolakia, jonka seurauksena vanhentuneet velat poistetaan heti luottotietorekisteristä. Samalla lakiin tehtiin myös laajennuksia. Kaksi vuotta jatkuneesta palkan tai eläkkeen ulosmittauksesta annetaan nyt myös merkintä luottorekisteriin.

Luottotietojen menetys

Luottotiedot voi menettää jos jättää laskut tai muut velat hoitamatta. Maksun laiminlyönti johtaa lopulta luottotietomerkintään ja henkilö menettää luottotiedot. On tärkeä huomata, että pelkästään laskun myöhästymisestä ei tule luottotietomerkintää.

Maksun laiminlyönti johtaa luottotietojen menetykseen vain tilanteessa, jossa viranomaistaho on todennut maksun laiminlyönnin ja määrännyt sen perittäväksi. Maksun laiminlyöminen johtaa siis luottotietojen menetykseen silloin, jos laskun perintä on siirtynyt käräjäoikeuteen ja ulosottoon. Luottotietoihin tulee merkintä vasta sen jälkeen kun tuomioistuin on antanut maksun laiminlyönnistä päätöksen ja lasku on mennyt ulosottoviranomaisten hoidettavaksi. Ainoa poikkeus tähän on kulutusluotot ja kulutusluottoyritykset, joilla voi olla oikeus antaa luottotietomerkintä ilman viranomaisen päätöstä.

Miten luottotiedot menetetään?

Kun lasku tai muu saatava on ollut pitkään maksamatta, hoitamaton lasku annetaan yleensä ensiksi perintätoimiston hoidettavaksi. Monet yritykset antavat laskun perintätoimistolle yhden tai kahden laskumuistutuksen jälkeen, siis yleensä yhden tai kahden kuukauden jälkeen laskun ensimmäisestä eräpäivästä. Perintätoimisto ei ole sama kuin ulosottovirasto ja tämä ei vielä tarkoita luottotietomerkintää henkilön luottotietoihin.

Kun asia on viety perintätoimistolle, joka on lähettänyt maksukehotuksen, henkilöllä on vielä aikaa hoitaa hoitamaton lasku saamatta maksuhäiriömerkintää.

Jos ei kuitenkaan syystä tai toisesta huomioi perintätoimistolta saamia laskuja, perintätoimisto antaa asian edelleen viranomaisille, käräjäoikeudelle. Käräjäoikeus antaa asiasta päätöksen, joka viedään ulosottoviranomaiselle. Ulosottoviranomainen on taho, joka lopulta perii saatavan velalliselta.

Senkin jälkeen kun perintätoimisto on vienyt saatavan käräjäoikeudelle ja se on mennyt ulosottoon, voi vielä välttää maksuhäiriömerkinnän. Käräjäoikeuden antaman päätöksen jälkeen henkilöllä on laissa määrätty 14 vuorokauden niin sanottu vastineaika, jonka kuluessa maksun voi vielä maksaa ja välttää luottotietojen menetyksen. Tällöin saatava tulee kuitenkin hoitaa kokonaisuudessaan kertasuorituksena ja sen saapuminen velkojalle tulee varmistaa 14 vuorokauden sisällä.

Mikäli käräjäoikeuden päätöksen jälkeen ei suorita saatavaa 14 päivän sisällä ja lasku jää yhä suorittamatta, henkilö saa asiasta maksuhäiriömerkinnän, mikä tarkoittaa, että luottotiedot menevät. Kun asia on mennyt käräjäoikeuteen, luottotiedot on siis mahdollista pitää vain, jos laskun hoitaa kokonaisuudessaan pois 14 päivän kuluessa. Jos henkilöllä ei ole varaa maksaa koko laskua, voidaan sopia maksusuunnitelma ja tällöin voi välttää ulosoton.

Tämä ei kuitenkaan estä maksuhäiriömerkintää.

Luottotiedot eivät siis katoa yllättäen tai nopeasti, vaan yleensä prosessiin menee kuukausia. Tällaisissa tilanteissa maksu on yleensä ollut hoitamatta useita kuukausia ja asiasta on lähetetty asianomaiselle useampi muistutus. Maksuhäiriömerkintä tuleekin harvoin yllätyksenä.

Kulutusluottojen tiukat ehdot ja luottotiedot

Poikkeustapaukset edelliseen ovat erilaiset kulutusluotot kuten luottokortit, mutta myös erilaiset kauppojen osamaksusopimukset. Kulutusluotoissa on yleensä tiukemmat takaisinmaksuehdot ja kulutusluottoyrityksillä on oikeus ilmoittaa maksuhäiriö rekisteröitäväksi luottotietorekisteriin suoraan, jos lasku on jäänyt maksamatta. Tämä on tärkeä huomata pohtiessa kulutusluoton ottamista ja kannattaa olla tarkasti perillä kulutusluottojen ehdoista, koska lyhytkin maksun viivästys voi johtaa maksuhäiriömerkintään ja luottotietojen menetykseen.

Nämä ehdot mainitaan aina kulutusluottojen sopimuksissa.

Monet kulutusluottoyritykset toimivat heti ja antavat maksuhäiriöilmoituksen luottotietorekisteriin, jos maksuerä on ollut myöhässä yli 60 päivää, siis yli kaksi kuukautta. Jos yksikin lyhennyserä on jäänyt suorittamatta eikä ole hoitanut asiaa kulutusluottoyrityksen kanssa sopien lyhentämättömistä kuukausista tai muusta maksusuunnitelmasta, kulutusluottoyritykset voivat antaa maksuhäiriömerkinnän luottotietorekisteriin viemättä asiaa muille viranomaisille. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksillä on oikeus ilmoittaa maksuhäiriöstä suoraan luottotietorekisteriin ilman, että he ensin vievät asian perintätoimiston tai käräjäoikeuden kautta.

Mikäli on taloudellisesti tiukkaa, onkin hyvä ensin hoitaa aina erilaiset luottolaskut, joiden hoitamatta jättäminen voi nopeasti tuoda maksuhäiriömerkinnän.

Pidä luottotiedot kunnossa

On tärkeä pitää huoli laskuista, ettei luottotiedot mene. Huomaamattakin maksamatta jäänyt lasku voi nopeasti tuoda merkinnän luottotietoihin. Erityisesti kulutusluottojen kohdalla tulee huomioida tiukat maksuehdot.

Yleisenä sääntönä on, että mikäli laskun maksu viivästyy, perijät antavat laskun perittäväksi perintätoimistolle. Jos perintätoimistolle ei suorita saatavaa, luottotietoihin tulee merkintä.

Älä siis koskaan jätä laskua maksamatta, vaan ota yhteyttä velkojiin ja yrityksiin, joiden laskua et pysty maksamaan. Yleensä asioissa on neuvotteluvaraa ja yritysten kanssa voi sopia maksusuunnitelmasta ennen kuin asia siirtyy ulosottoviranomaisille. Näin voi pitää luottotiedot kunnossa.

Luottotietorekisteri

Kaikki luottotiedot ja maksuhäiriömerkinnät merkitään luottotietorekisteriin. Se on julkisesti ylläpidetty rekisteri, josta löytyvät kaikki suomalaisten luottotiedot. Luottotietorekisteristä ensisijaisesti katsotaan, onko henkilöllä luottohäiriömerkintöjä, mutta sieltä löytyy monta muutakin tietoa.

Luottotietorekisterissä on aina esitetty, mistä syystä merkintä on annettu. Monesti luottotietoja kysyvää tahoa kiinnosta, millaisesta tilanteesta luottotietomerkintä on annettu. Henkilön pyynnöstä voidaan myös kirjata tietoa ja syitä velkaantumisen syystä ja niistä tekijöistä, jotka ovat johtaneet luottotietojen menetykseen.

Tämä voi olla merkityksellistä tietoa kun myöhemmin haluaa selvittää omaa taloushistoriaansa ja maksukykyä esimerkiksi pankille. Rekisteriin myös ilmoitetaan velan suorittamisesta ja rekisteristä voi tarkistaa, milloin velka on maksettu pois.

Oma luottokielto

Luottotietorekisteriin voidaan myös ilmoittaa toimikelpoisuuden rajoituksia, kuten luottokiellon, tai edunvalvojan määräämisestä. Luottokiellon voi asettaa myös itse. Oma luottokielto kannattaa asettaa jos epäilee identiteettivarkautta tai jos haluaa rajoittaa omaa velkaantumista.

Kun epäilee, että omaa henkilöllisyyttä saatetaan käyttää väärin, kannattaa asettaa Oma luottokielto. Esimerkiksi tilanteessa, jossa on hukannut oman lompakon henkilöpapereineen, on hyvä paitsi kuolettaa pankkikortit myös asettaa Oma luottokielto. Näin voi varmistaa, etteivät ulkopuoliset voi nimissäsi ottaa esimerkiksi pikavippiä. Kun olet asettanut Oma luottokiellon, luotonmyöntäjät näkevät tämän luottotietorekisteristä, eivätkä tällöin myönnä luottoa henkilön nimissä ja väärinkäytön mahdollisuus pienenee.

Oma luottokielto -palvelu on voimassa kaksi vuotta kerrallaan ja sen voi keskeyttää milloin vain niin halutessaan. Jos olet asettanut luottokiellon identiteettivarkauksia vastaan ja haet luottoa, esittämällä todistuksen luotonmyöntäjälle itse asetetusta luottokielto-palvelusta, luottoyritys tai pankki voi myöntää luottoa.

Oma luottotieto

Lisäksi henkilö voi pyytää asetettavaksi niin sanotun Oma luottotieto -palvelun, joka käy ilmi myös luottorekisteristä. Oma luottokielto on palvelu, jonka avulla henkilö saa tiedon siitä, kuka hänen luottotietojansa katsoo. Aina kun luottotiedot ja tietojasi tarkistetaan, saat siitä ilmoituksen sähköpostiin.

Oma luottotietopalvelun tarkoitus on siis estää luottotietojen väärinkäyttöä. Oma luottotieto -turvamerkintä vähentää riskiä muun muassa identiteettivarkauksiin.

Vaikka käytössä ei olisikaan Oma luottotieto -palvelua, luottotietorekisteristä voi aina tarkistaa paitsi omien luottotietojen tilanteen, myös sen, kuka on pyytänyt nähdä luottotiedot. Näin voit varmistaa, onko luottotietojasi käytetty oikein. Omista luottotiedoista näkee paitsi nykyiset mahdolliset maksuhäiriöt, mutta myös aikaisemmat, jo vanhentuneet luottotietomerkinnät.

Ulkopuoliset henkilöt ja yritykset eivät näe entisiä merkintöjä luottotietorekisteristä.

Omat luottotiedot voi tarkistaa ilmaiseksi kerran vuodessa. Jos luottotiedot haluaa nähtäväksi useammin, se maksaa noin 10 - 20 euroa. Saadaksesi luottotiedot tiedoksi tulee lähettää kirjallinen pyyntö, käydä asiakastiedon toimistossa tai tehdä nettihakemus.

Luottotiedot voi tilata itselle tai suoraan niitä kysyvälle taholle.

Luottotietojen menetyksen vaikutukset

Luottotietojen menetys tarkoittaa, että henkilöllä on maksuhäiriömerkintä, mikä voi vaikuttaa monessa tilanteessa. Monet yritykset tarkistavat erilaisissa päätöksentekotilanteissa ja ennen sopimusten tekemistä, onko henkilöllä maksuhäiriömerkintöjä. Tällä halutaan varmistaa henkilön luotettavuus.

Henkilölle, jolla on luottotiedot menneet, ei välttämättä anneta luottoa tai vuokrata asuntoa. Luottotietojen menetys siis vaikuttaa haittaavasti monen sopimuksen solmimiseen ja osamaksuhankintoihin.

Henkilön, jolla on luottotietomerkintä, mahdollisuudet solmia monia sopimuksia usein vaikeutuu merkittävästi. Luottotietomerkintä vaikuttaa muun muassa lainan hankintaan, osamaksuostoihin, vuokra-asunnon tai omistusasunnon hankintaa tai esimerkiksi puhelinliittymän avaamiseen. Jos sinulla on luottotietomerkintä, se hankaloittaa, jollei kokonaan estä, sopimusten tekemistä.

Maksuhäiriömerkintä ei tarkoita automaattisesti, että henkilöllä ei ole mahdollisuutta esimerkiksi vuokrata vuokra-asuntoa, ostaa puhelinta osa-maksusopimuksella tai saada lainaa. On yrityskohtaista, kuinka suuren painoarvon yritykset antavat luottotiedoille. Yrityksen luotonantopolitiikasta riippuu, estääkö maksuhäiriömerkintä myynnin tai muun sopimuksen.

On kuitenkin varauduttava siihen, että uuden lainan tai luottokortin saaminen yleensä estyy ja esimerkiksi vuokra-asunnon saaminen voi hankaloitua. Myös monet operaattorit ja kaupat suhtautuvat epäilevästi asiakkaisiin, joilla ei ole luottotiedot kunnossa. Monesti tämä tarkoittaa, että ostotilanteessa joudut osoittamaan muuten maksukyvykkyytesi, esimerkiksi maksalla ennakkomaksun tai suuremman etukäteismaksun.

Luottotietojen menetys ei vaikuta aiemmin sovittuihin ja voimassa oleviin sopimuksiin. Ainoastaan uusien sopimusten solmiminen voi hankaloitua sen jälkeen kun on menettänyt luottotiedot.

Harva huomaa ajatella, että myös työnantajat voivat olla kiinnostuneita hakijan luottotiedoista. Luottotiedot tarkistetaan usein erityisesti sellaisen paikan rekrytointiprosessissa, jossa työ edellyttää luotettavuutta tai esimerkiksi sisältää suurta taloudellista vastuuta. Hakijan taloudellinen vastuunkanto ja luotettavuus on tärkeä tekijä etsittäessä työntekijöitä esimerkiksi tehtäviin, jotka sisältävät hankintavaltaa tai oikeutta tehdä taloudellisia sitoumuksia.

Lisäksi erityisesti luottamustehtävissä tehtävissä on tärkeää, että luottotiedot ovat kunnossa. Työnhakijan ei ole mahdollista estää työnantajaa saamasta luottotietoja, koska luottotietojen tarkistaminen on laillista, jos siihen on hyväksyttävä syy.

Nykyään luottotietojen tarkistaminen ja kysyminen on monelle yritykselle, pankille ja vuokrayhtiölle rutiinitoimenpide. Luottotiedot onkin tärkeää pitää puhtaana, sillä se helpottaa elämää monella eri elämän osa-alueella.

Luottotietojen palautuminen

Kun on saanut maksuhäiriömerkinnän luottotietorekisteriin, kestää jonkin aikaa, ennen kuin luottotiedot ovat taas puhtaat. Luottotiedot on mahdollista saada takaisin noin 2 - 4 vuoden jälkeen siitä kun on saanut maksuhäiriömerkinnän. Se, kuinka kauan luottotietomerkintä säilyy, riippuu luottotietomerkinnästä ja sen tyypistä.

Myös se, tuleeko uusia luottotietohäiriömerkintöjä ja kuinka monta niitä on, vaikuttaa luottotietohäirintämerkintöjen kestoon.

Luottotiedot palautuvat kulutusluotosta saadusta maksuhäiriömerkinnästä kahden vuoden jälkeen. Merkintä ulosotossa todetusta varattomuudesta tai muusta ulosottoesteestä kuten myös velkatuomiosta taas yleensä kestää 3 vuotta. Pisimmillään luottotiedot voivat olla pois 5 vuotta, mikä yleensä seuraa yksityishenkilön konkurssia ja siitä seurannutta velallisuutta.

Palaako luottotiedot, jos maksaa laskun?

Kun on saanut maksuhäiriömerkinnän, luottotiedot eivät palaa automaattisesti, vaikka hoitaa velan pois. Luottotietomerkinnän kesto riippuu ensisijaisesti luottotietomerkinnästä. Pääsääntöisesti luottotiedot ovat pois aina kahdesta vuodesta neljään vuoteen ja merkintä säilyy siis rekisterissä koko tämän ajan.

Laskun maksaminen sen jälkeen kun maksuhäiriömerkintä on annettu luottotietorekisteriin ei poista suoraan merkintää rekisteristä. Tästä huolimatta on tärkeä hoitaa velat pois, etteivät ne pitkity tai kasva korkoa. Poikkeuksiakin on, mitkä riippuvat muun muassa merkinnän luonteesta ja siitä, onko henkilöllä ollut aikaisemmin merkintöjä.

Tietyissä tapauksissa laskun maksaminen voi myös nopeuttaa luottotietojen palautumista. Esimerkiksi ulosoton toteamat suppeat estemerkinnät voidaan poistaa ulosottoviranomaisen toimesta sen jälkeen, kun lasku tai velka on hoidettu. Ulosottomerkintää voi lyhentää vuodella kuitenkin vain, jos rekisterissä on yksi merkintä. Jos taas merkintöjä on useampi tai saat uuden merkinnän toisen päälle, lyhennystä ei myönnetä ja tallennusaika säilyy ennallaan vaikka laskun maksaisi takaisin.

Velan suorittamisesta ja hoitamisesta on aina ilmoitettava ja annettava tosite Suomen Asiakastietoon tai maksuhäiriömerkintä säilyy rekisterissä sovitun ajan.

Miten palauttaa luottotiedot ja vakauttaa oma talous

Luottotietojen menetys juontuu useimmissa tapauksissa yllättävästä taloudellisesti tiukasta tilanteesta. Laskuja on enemmän kuin on rahaa maksaa niitä. Kun maksamattomat laskut ovat johtaneet maksuhäiriömerkintään, on tärkeintä keskittyä hoitamaan kaikki velat pois.

Luottotietojen ja oman talouden vakauttaminen vaatii aina aikaa sekä malttia, ja luottotietojen takaisin saaminen tulee aloittaa aina laskujen ja velkojen hoitamisella.

Taloudellisiin ongelmiin voi hakea tukea muun muassa julkisesta velkaneuvonnasta. Esimerkiksi kuluttajaviraston talous- ja velkaneuvonta on maksuton palvelu, josta kaikki voivat hakea tukea ja neuvontaa omaan taloudenhoitoon tiukassa tilanteessa.

Mikäli maksukykyä ei ole, kannattaakin aina hankkia ensin tukea esimerkiksi kunnan velkaneuvonnasta ja toiseksi ottaa yhteyttä velkojiin, jotta voit sopia maksusuunnitelmasta. Maksusopimusten neuvotteleminen velkojien kanssa on tärkeää, jotta välttyy uusien maksuhäiriöiden syntymiseltä. Velkojiin kannattaa siis ottaa rohkeasti yhteyttä.

Velkojen yhdistäminen eli maksaa velat velallisille yhdellä lainalla on myös kannattavaa. Näin säästyy esimerkiksi suurilta koroilta ja mahdollisilta oikeudenkäyntikuluilta, jos velkojat vievät maksamattomat saatavat käräjäoikeuteen. Pienetkin velat voivat kasvaa suuriksi, jos ne menevät ensin perintätoimiston kautta käräjäoikeuden ja ulosoton perittäväksi.

Viimeinen vaihtoehto on hakeutua velkajärjestelyyn, mikä tarkoittaa maksujärjestelyä, jossa velkoja maksetaan maksukyvyn mukaan useampi vuosi ja osa veloista annetaan anteeksi. Velkajärjestelyt ovat aina käräjäoikeuden antamia, ja se on yleensä viimeinen vaihtoehto, kun muut kortit on käytetty.

Luottotiedot palautuvat, kun luottotietomerkintä käy vanhaksi ja olet maksanut velat pois. Talouden ja velkojen hoito on siis tärkeää, koska uudet maksamattomat velat tuovat uuden merkinnän luottotietoihin tai voivat pidentää luottohäiriön kestoa.

Luottotiedot ja lainat

Luottotiedot ja niiden menetys vaikuttaa haittaavasti monen sopimuksen tekemiseen, ja myös lainan saaminen ilman luottotietoja voi olla erittäin hankalaa. Erityisesti pankit ja luottoja tarjoavat yritykset ovat erittäin kiinnostuneita hakijan luottohistoriasta, ja maksuhäiriömerkintä ei anna hyvää kuvaa lainanhakijasta. Varsinkin internetissä lainaa tarjoavat yritykset tai pikavippiyritykset, jotka tekevät lainapäätöksen nopeasti, tarkistavat hakijalta vain ja ainoastaan luottotiedot.

Päätös on usein kielteinen, jos maksuhäiriö löytyy henkilöltä rekisteristä. Lainan saaminen ilman luottotietoja on kuitenkin mahdollista, vaikkakin monen mutkan takana. Hakijan täytyy olla valmis osoittamaan maksukyky ja luotettavuus muilla tavoin.

Lainan hakeminen ilman luottotietoja

Lainan hakeminen ilman luottotietoja on parhainta aloittaa omasta pankista, jossa on ollut asiakkaana vuosia ja joka tuntee taloushistoriasi. Kannattaa varata aika tapaamiseen ja selvittää oma taloudellinen tilanne tarkasti, kuten mistä maksuhäiriö on syntynyt sekä millainen on taloudellinen tilanne ja maksukyky nykyään.

Lainaa hakiessa tärkeintä on osoittaa, että olet maksukykyinen. Tulot ovat suurin yksittäinen tekijä, joka kertoo hakijan maksukyvystä. On varauduttava selvittämään omat tulot ja varallisuus yksityiskohtaisesti.

Nämä ovat oleellisia tietoja myös lainan takaisinmaksusuunnitelman tekemisessä. Jos sinulla on vakaat tulot, joista jää yli myös kaikkien kuukausittaisten menojen jälkeen, lainan saaminen on mahdollista vaikka olisi maksuhäiriömerkintä.

Maksuhäiriöön johtaneen velan pois maksaminen ei palauta luottotietoja, mutta kuitattu velka on myös osoitus maksukyvystä. Se osoittaa pankille tai muulle lainaa myöntävälle taholle, että maksuhäiriöstä huolimatta hoidat taloutesi huolellisesti ja olet maksukykyinen. Lainaa hakiessa kannattaakin tuoda esille se, että on hoitanut vanhat velat.

Tai jos velkaa on vielä maksamatta, kannattaa varautua selvittämään, miksi velkaa on vielä jäljellä ja kuinka sitä on suunnittelut lyhentävänsä.

Usein mahdollista luoton myöntäjää kiinnostaa, miksi luottotiedot ovat menneet. Tilannetta voidaan katsoa löyhemmin, jos maksuhäiriö on tullut yllättävästä tai itsestä riippumattomasta tilanteesta. Monet elämäntilanteet voivat tuoda yllättäviä taloudellisia vaikeuksia kuten yllättävä työttömyys, onnettomuus tai terveydelliset syyt.

Maksukyvyn ollessa yksi tärkein kriteeri lainanhakutilanteissa, pankki on kiinnostunut myös siitä, mihin tarkoitukseen lainaa haetaan. Mikäli syy on tärkeä ja oleellinen omassa elämäntilanteessa, lainan myöntäminen voi olla mahdollista.

Lainarahoituksen saaminen on aina helpompaa myös luottotiedottomalle, jos lainalle on mahdollista saada takaaja. Jos sinulla tai läheisilläsi on omaisuutta, joka voidaan antaa lainan takuuksi, pankki tai muu luotonmyöntäjä voi myöntää lainan maksuhäiriömerkinnästä huolimatta. Myös valtakunnallinen sosiaalialanjärjestö Takuu-säätiö, joka tarjoaa apua taloudellisissa kriisitilanteissa, myöntää velallisille tietyissä tapauksissa takauksia pankkilainoihin.

Takuu-säätiö voi auttaa ylivelkatilanteissa olevia henkilöitä saamaan pankkilainan, jolla yhdistetään velkoja edullisimmiksi paketeiksi. Tämä voi auttaa ja helpottaa huomattavasti ylivelkaantuneen henkilön taloudellista tilannetta.

Tärkein kriteeri lainan myöntämiselle on aina kyky osoittaa lainan takaisinmaksukyky, minkä voi näyttää joko luotettavilla tuloilla tai tarpeeksi merkittävällä omaisuudella. Maksuhäiriö ei siis välttämättä estä lainan saamista, mutta vaikeuttaa huomattavasti lainan myöntämistä, koska hakijan tulee osoittaa muutoin maksukyvykkyys ja luotettavuus. Henkilön, jolla on maksuhäiriömerkintä ja pienet tulot eikä muuta omaisuutta, on siis melkein mahdotonta löytää lainarahaa.

Positiiviset luottotiedot

Monissa Euroopan maissa jo pitkään tunnettu järjestelmä positiivinen luottotietorekisteri on rantautunut nyt Suomeenkin. Monet tahot ovat puhuneet positiivisen luottotietorekisterin puolesta, joka tarjoaa paitsi velallisille mahdollisuuden osoittaa maksukyvykkyyttä, myös yrityksille yksityiskohtaisempaa tietoa luoton hakijoista. Suomessa Suomen Asiakastieto Oy tarjoaa positiivisia luottotietoja.

Positiiviset luottotiedot kertovat, paljonko hakijalla on ennestään lainaa tai kulutusluottoja. Sinne kertyy siis tiedot myös lainojen hyvästä hoidosta, ja näin järjestelmä kannustaa hyvän luottohistorian rakentamiseen. Positiivinen luottorekisteri tarjoaa myös kanavan velkakierteessä olevalle osoittaa maksukyvykkyyttä.

Maksuhäiriöstä huolimatta velallinen voi kerryttää positiivista luottotietoa hoitamalla velat ajallaan ja vastuullisesti maksuhäiriömerkinnöistä huolimatta.

Positiivinen luottorekisteri tarjoaa myös enemmän tietoa henkilöiden luottohistoriasta. Ainoastaan maksuhäiriöistä kertova rekisteri ei erota selvästi maksukykyistä lainanhakijaa maksukyvyttömästä. Maksuhäiriömerkintä voi olla sekä henkilöllä, joka on hoitanut velan pois ja kenellä on omaisuutta sekä vakaat tulot, että henkilöllä, joka on varaton.

Positiiviset luottotiedot antavat siis yksityiskohtaisempaa ja tarkempaa tietoa henkilöstä, jonka perusteella lainaa myöntävien yritysten on helpompi arvioida hakijan maksukykyä.

Muun muassa Takuu-Säätiössä nähdään positiivinen luottorekisteri hyvänä järjestelmänä sekä velallisten että yritysten kannalta. On osoitettu, että positiiviset luottotiedot antavat kokonaisvaltaisemmat tiedot arvioida henkilön maksukykyä.